مقررات و دستورالعمل های ملی کشور

در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان با عنوان طرح و اجرای ساختمان های فولادی ویرایش چهارم سال 1392 در بخش 2-3-8 و 10 اعضای خمشی با مقطع مختلط را بررسی کرده است.
در قسمت بررسی مقاومت خمشی مقاطع مختلط به همراه ورقهای فولادی شکل داده شده, ملاحظات و محدودیتهای زیر را برای ورق ها و سقف های عرشه فولادی عنوان نموده است:

1.ارتفاع اسمی ورقهای فولادی شکل داده شده نباید از 75 میلیمتر بیشتر باشد.عرض متوسط کنگره های پرشده با بتن نباید از 50 میلیمتر کمتر باشد و در محاسبات نباید بزرگتر از حداقل پهنای آزاد در نزدیکی سطح فوقانی ورق فولادی شکل داده شده در نظر گرفته شود.

2.دال بتنی باید به وسیله گل میخ های برشگیر با قطر حداکثر 20 میلیمتر به مقطع فولادی متصل شوند.این گلمیخ ها می تواند هم به صورت مجزا و هم با ورق عرشه فولادی جوش داده شوند در هر حال گل میخ ها باید روی بال مقطع فولادی ذوب شوند.پس از نصب ارتفاع گل میخ ها که از بالای عرشه های فولادی شکل داده شده اندازه گیری می شوند, نباید از 40 میلیمتر کمتر بوده و پوشش بتن روی گلمیخ ها نباید از 15 میلیمتر کمتر باشد.

3.ضخامت دال بتنی در قسمت فوقانی ورق فولادی شکل داده شده نباید کمتر از 50 میلیمتر باشد.

4.ورق های فولادی شکل داده شده باید در حداکثر فاصله 450 میلیمتر به مقطع فولادی و سایر اعضای تکیه گاهی مهار شود.این مهار عرشه می تواند توسط گل میخ های برشگیر, ترکیبی از گل میخ ها و جوش های نقطه ای یا هر راه کار دیگری که توسط مهندس طراح ارائه می شود باشد.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: